NOTICIESTornar

NORMATIVA

ENTRADA EN VIGOR DEL NOU TERMINI REDUÏT D'UN MES PER OPOSAR-SE A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER PART DEL PRENEDOR
 
Informem que la modificació que la Llei 20/2015 , d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores ( LOSSEAR ) introdueix, respecte a l'article 22 de la Llei de contracte d'assegurança ( LCS ) , entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2016 .
 
Per tant :
 
FINS l'1 de gener de 2016, el termini per oposar-se a la pròrroga del contracte segueix sent de dos mesos per al prenedor
 
A PARTIR l'1 de gener de 2016 serà de dos mesos per a l'asseguradora i un mes per al prenedor
 
 
Article vint-i-dos.
 
1. La durada del contracte serà determinada en la pòlissa, la qual no pot fixar un termini superior a deu anys. No obstant això, es pot establir que es prorrogui una o més vegades per un període no superior a un any cada vegada.
 
2. Les parts poden oposar-se a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació escrita a l'altra part, efectuada amb un termini de, almenys, un mes d'anticipació a la conclusió del període de l'assegurança en curs quan qui s'oposi a la pròrroga sigui el prenedor, i de dos mesos quan sigui l'assegurador.
 
3. L'assegurador ha de comunicar al prenedor, almenys amb dos mesos d'antelació a la conclusió del període en curs, qualsevol modificació del contracte d'assegurança.
 
4. Les condicions i terminis de l'oposició a la pròrroga de cada part, o la seva inoposabilitat, hauran de destacar-se en la pòlissa.
 
5. El que disposen els apartats precedents no és aplicable quan sigui incompatible amb la regulació de l'assegurança sobre la vida.
 
 
Es modifica per la disposició final 1.3 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol. Ref. BOE-A-2015-7897.